Algemene voorwaarden

Om het voor iedereen plezierig te houden, is het belangrijk dat we duidelijke afspraken maken. Is de informatie niet helemaal duidelijk of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden hebben betrekking op zaalverhuur.

Let op: wil je een activiteit organiseren vanuit een winstoogmerk? Dan hanteren wij een commercieel tarief. Je kunt in dat geval contact opnemen via reserveringen@on-campus.nl om een zaal te huren.

Belangrijkste punten gebruiksovereenkomst

Materiaal- en zaalgebruik

  1. Wij zorgen ervoor dat de gehuurde zaal schoon en leeg is. Ook dragen we zorg voor het licht en andere installaties
  2. Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de sportberging die bij de zaal hoort. Staan de gewenste attributen en materialen daar niet? Laat het ons vooral weten, dan kunnen wij met je meedenken. Klein sport- en spelmateriaal is niet aanwezig en kun je dus het beste zelf meenemen. Kort gezegd: de benodigdheden die je niet zelf op de fiets mee kunt nemen, hebben wij
  3. Gebruik de materialen waarvoor deze bedoeld zijn. De turnkasten dienen bijvoorbeeld niet als hoogwerker (en andersom ook niet). Gaat er iets kapot? Dat kan natuurlijk gebeuren, maar we vragen je om dit direct aan te geven bij een van onze servicemedewerkers
  4. De verhuurtermijn is inclusief op- en afbouw. Mocht de zaal op de dag zelf beschikbaar zijn, dan is het mogelijk om 15 minuten voor- en achteraf hiervoor te gebruiken. Dit natuurlijk wel in overleg met de servicemedewerker van On Campus. Gebruikmaken van de kleedruimtes kan tot 20 minuten na het einde van de verhuurtermijn
  5. Laat de zaal na gebruik achter zoals je deze aantrof. Past je afval niet in de afvalvoorziening? Dan willen we vriendelijk vragen om de afvalzakken zelf elders weg te gooien. Zo blijft de zaal netjes voor iedere gebruiker

Regels en verplichtingen

  1. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Als gebruiker is het daarom belangrijk om zelf na te denken over de aanwezigheid van hulpverleners (EHBO/BHV’ers). Ben je een vaste huurder? Dan is dit verplicht. Meer informatie hierover vind je in artikel 10.2
  2. Er mag hier veel, maar bepaalde zaken mogen niet. Ga voor alle regels naar artikel 7.1 of bekijk de huisregels op deze pagina

     

A. Algemeen

1.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de 
schriftelijke overeenkomst, alsmede door deze voorwaarden en indien van toepassing 
aanvullende voorwaarden.

1.2 Op het gebruik van de sport/zwemaccommodatie (verder te noemen de ruimte) zijn alle 
daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, 
verordeningen e.d. van toepassing en gebruiker houdt zich daar ook aan.

1.3 Bij ondertekening van de overeenkomst, committeert contracthouder zich aan de 
privacyverklaring van On Campus te vinden op www.on-campus.nl/privacyverklaring.

1.4 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Stichting Windesheim 
Sportaccommodaties (verder te noemen On Campus).

1.5 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

2.1 De overeenkomst, waarbij On Campus aan de gebruiker de ruimte ter beschikking stelt, 
komt tot stand wanneer deze door beide partijen akkoord is bevonden op een bepaalde wijze.
Indien de overeenkomst niet of niet tijdig is ondertekend en geretourneerd, kan On 
Campus aan de gebruiker de toegang tot de ruimte ontzeggen.

3.1 De overeenkomst geldt voor de daarin opgenomen duur en eindigt op de daarin 
opgenomen wijze.

3.2 Gebruiker kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk tussentijds opzeggen onder 
opgaaf van gegronde redenen. Voor de opzegging dient een opzegtermijn in acht te
worden genomen van 2 maanden voor gymzalen en sporthallen en 6 maanden voor 
zwemaccommodaties. Deze opzegtermijn geldt ook voor annulering van een aantal uren 
binnen de in de reserveringsbevestiging aangegeven gebruiksperiode.

3.3 Alle reserveringen die vallen binnen de in lid 2 genoemde opzegtermijn, gerekend vanaf 
de datum waarop de schriftelijke opzegging bij de stichting is binnengekomen, dienen 
volledig te worden betaald.

3.4 Na afloop van de overeenkomst levert de gebruiker de ruimte op in dezelfde staat 
waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik.

3.5 On Campus kan de overeenkomst opzeggen indien de Hogeschool Windesheim
de huur aan On Campus opzegt met een opzegtermijn van 2 maanden voor gymzalen en 
sporthallen en 6 maanden voor zwemaccommodaties.

3.6 Indien gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of uit de wet 
voortvloeiende verplichtingen, niet tijdig of niet volledig nakomt is gebruiker, na een 
schriftelijke aanmaning door On Campus om alsnog binnen 8 dagen zijn verplichtingen
na te komen, in gebreke. On Campus is dan gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, 
onverminderd de verplichting van gebruiker tot vergoeding aan On Campus van kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, schade en interest.

4.1 De gebruiksvergoeding voor de ruimte wordt jaarlijks door On Campus vastgesteld. On 
Campus stelt gebruiker op de hoogte van een eventuele wijziging van de 
gebruikersvergoeding. Gebruiker heeft het recht om binnen 30 dagen na deze 
mededeling door On Campus de overeenkomst te beëindigen middels opzegging, tenzij 
de prijswijziging in het voordeel van gebruiker uitpakt of deze wijziging de CBS prijsindex 
niet overtijgt.

4.2 De gebruiker verplicht zich de gebruiksvergoeding tijdig en op de op de factuur
aangegeven wijze te voldoen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of 
opschorting.

4.3 Indien gebruiker het niet eens is met de factuur, dient hij dit voor de vervaldatum aan 
aanbieder kenbaar te maken.

4.4 On Campus is gerechtigd bij aanvang van de overeenkomst een waarborgsom te verlangen 
van de gebruiker. Deze waarborgsom kan door On Campus worden aangewend ter
verrekening met eventueel achterstallige termijnen of andersoortige (schade)vorderingen 
op de gebruiker uit hoofde van de overeenkomst. De gebruiker heeft geen recht op 
verrekening van enig bedrag met de waarborgsom; over de waarborgsom wordt geen 
rente vergoed.

5.1 De gebruiker is jegens On Campus aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan
de ruimte en/of de daarin aanwezige inventaris, tenzij de gebruiker bewijst dat hem,
de personen die gebruiker tot de ruimte heeft toegelaten en de personen waarvoor de 
gebruiker aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen 
nalatigheid is te verwijten.

5.2 On Campus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij niet kende of niet
behoorde te kennen bij het aangaan van de overeenkomst.

5.3 Ingeval de ruimte door overmacht, niet zijnde een situatie zoals omschreven in artikel
3.6, tijdelijk niet door de gebruiker kan worden gebruikt, vindt geen restitutie van de
gebruiksvergoeding plaats.

5.4 On Campus en/of medewerkers van On Campus en/of in opdracht van On Campus
handelende derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen
van (sport)ongevallen in de ruimte, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming zijdens 
gebruiker van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen noch voor beschadiging, 
verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruiker, diens leden of 
personen die onder verantwoordelijkheid van de gebruiker van de ruimte gebruik maken 
of van derden die gebruiker heeft toegelaten; de gebruiker vrijwaart On Campus voor 
aanspraken van derden ter zake.

5.5 Gebruiker is verplicht zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Op verzoek 
van On Campus kan gebruiker dit aantonen.

5.6 De gebruiker is verplicht alle schade terstond te melden bij On Campus. De gebruiker
wordt door de ingebruikneming van de ruimte en de daarin aanwezige inventaris geacht
deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van 
ingebruikneming.

6.1 De ruimte zal door gebruiker uitsluitend gedurende de overeengekomen periode en 
overeenkomstig de in de overeenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is 
gebruiker niet toegestaan de bestemming van de ruimte zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van On Campus te wijzigen.

6.2 Het is gebruiker niet toegestaan de ruimte zonder schriftelijke toestemming van On
Campus geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, op welke wijze
ook, of de met On Campus overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen.

6.3 Gebruiker is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van On Campus
veranderingen aan de ruimte aan te brengen. Met toestemming van On Campus
aangebrachte veranderingen dienen vóór het einde van de overeenkomst door gebruiker
ongedaan te zijn gemaakt.

6.4 Gebruiker heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van On Campus geen
recht op toegang tot of gebruik van de niet aan hem ter beschikking gestelde ruimten van
het sportcomplex. Eventueel aanwezige scheidsrechters-, EHBO-, massageruimten, 
tribunes, dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van het
sportcomplex behoren niet tot de ruimte en mogen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van On Campus niet worden betreden.

6.5 De ruimte wordt ter beschikking gesteld inclusief de aanwezige inventaris en sport- en
speltoestellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.6 De in artikel 6.5 genoemde zaken mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel 
waarvoor deze zijn bestemd en dienen zorgvuldig en in overeenstemming met de 
gebruiksvoorschriften te worden opgebouwd, gebruikt en opgeborgen.

6.7 Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van On Campus de
in artikel 6.6 genoemde zaken uit de ruimte te verwijderen en buiten de ruimte te 
gebruiken.

6.8 Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor klein sport- en spelmateriaal en 
verbruiksartikelen, zoals rackets en ballen.

6.9 Het is gebruiker uitsluitend met schriftelijke toestemming van On Campus toegestaan
zelf apparatuur, sport- of speltoestellen mee te nemen en in de ruimte achter te laten.
Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor verzekering en keuring van deze sport- en
speeltoestellen.

6.10 Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van sport- en speltoestellen en 
materialen, dient binnen de op de reserveringsbevestiging aangegeven tijden te 
gebeuren. Het is gebruiker wel toegestaan om 15 minuten voor aanvang van de 
gebruikstijden de ruimte te betreden en om 15 minuten na afloop van de gebruikstijd 
de ruimte te verlaten. Gedurende deze 15 minuten heeft gebruiker uitsluitend toegang 
tot de ruimtes buiten de sportzalen of zwembaden.

6.11 Gebruiker mag bij het gebruik van de ruimte geen hinder of overlast veroorzaken.
Gebruiker zorgt ervoor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

6.12 On Campus kan gebruiker de toegang tot de ruimte weigeren indien gebruiker op het
moment dat deze de ruimte voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de 
ingangsdatum van de overeenkomst en de uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen van gebruiker.

7.1 Het is gebruiker niet toegestaan op of in de ruimte zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van On Campus:
- etenswaren en dranken of andere goederen te nuttigen of te (doen) verstrekken of te
(doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten;
- zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen in genoemde horecaruimte(n);
- tassen mee te nemen in de voor de uitoefening van sportactiviteiten bestemde 
ruimten;
- eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen;
- vloeren hoger te (doen) belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de 
overeenkomst is aangegeven;
- handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade 
aan de ruimte kan ontstaan;
- milieugevaarlijke zaken, waaronder stank verspreidende, brandgevaarlijke of 
ontplofbare zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben;
- (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan 
te (doen) brengen;
- muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen)
gebruiken, anders dan voor bewegingsactiviteiten;
- audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, 
automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te 
(doen) gebruiken;
- commerciële televisie- of radio-rapportages op te (doen) nemen of uit te (doen)
zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (doen) maken;
- entreegelden te heffen;
- te roken;
- soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben;
- zonder geldige reden in of nabij de kleed-, was- en doucheruimten rond te hangen;
- kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de 
ruimte, de inventaris of zich in de ruimte bevindende personen;
- gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan
in geval van nood;
- nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren;
- rijwielen en andere vervoermiddelen in de ruimte te plaatsen en/of te 
gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;
- rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te 
stallen;
- huisdieren tot de ruimte toe te laten, met uitzondering van blindengeleidehonden of 
hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve 
beperkingen.

7.2 On Campus kan aan het verlenen van toestemming voor de in dit artikel
genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.

7.3 On Campus is bevoegd de in artikel 7.1 genoemde zaken die zonder toestemming van
On Campus in of op de ruimte aanwezig of voorhanden zijn direct op kosten van
gebruiker te (laten) verwijderen.

8.1 Gebruiker is verplicht zich fatsoenlijk te gedragen in en om de ruimte en zich te houden 
aan de huis- en gedragsregels die op de website van On Campus en in de accommodatie
zijn vermeld.

8.2 On Campus behoudt zich het recht voor deze huis- en gedragsregels aan te vullen dan
wel te wijzigen. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart gebruiker in te
stemmen met genoemde huis- en gedragsregels.

9.1 Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van On Campus en/of medewerkers van On 
Campus en/of in opdracht van On Campus handelende derden en aanwijzingen en
voorschriften van overheidsinstanties, nutsbedrijven, de verzekeraar van On Campus,
brandweer, politie en overige hulpverlenende diensten met betrekking tot het gebruik
en inrichting van de ruimte en van de binnen- en buitenruimten, installaties en
voorzieningen van het gebouw of complex waarvan de ruimte deel uitmaakt dienen te
allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd.

9.2 Gebruiker zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van On Campus, de overheid of 
andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen 
nauwgezet naleven. Bij niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is 
gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en 
mogelijke andere consequenties.

10.1 Gebruiker draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving 
van de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen. Voorts ziet gebruiker er op 
toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de ruimte
op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van de overeenkomst en 
de aard van het gebruik gerechtigd zijn de ruimte te betreden.

10.2 Gebruiker zorgt ervoor dat genoemd toezicht wordt uitgeoefend door minimaal één 
toezichthouder die in het bezit is van eventueel vereiste diploma’s of certificaten en die 
over voldoende kennis van EHBO beschikt. De toezichthouder dient zich op verzoek van 
On Campus te legitimeren en aan te tonen dat hij voldoet aan voornoemde eisen. Het
aantal toezichthouders dient in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke en 
plaatselijke voorschriften. Bij gebruik van sportruimtes dient de toezichthouder minimaal 
18 jaar te zijn en te beschikken over een geldig EHBO diploma of groot BHV.

10.3 Gebruiker zorgt voor aanwezigheid van geldende VOG bij; al de lesgevende/begeleidende medewerkers/vrijwilligers in sportzalen bij structureel gebruik, waarbij de 
deelnemers vallen in de categorie kwetsbare mensen. Voor definitie zie: Voorbeelden van 
vrijwilligers en kwetsbare mensen | Voorwaarden voor deelname aan de Regeling Gratis 
VOG | Gratis VOG

10.4 Geldigheid VOG, een VOG is drie jaar geldig zoals de richtlijn van het NOC NSF aangeeft.

10.5 Gebruiker zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van de in deze 
afdeling opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels.

10.6 Gebruiker zorgt ervoor dat een plaatsvervanger van de in artikel 10.2 genoemde 
toezichthouder(s), die voldoet aan de in artikel 10.2 genoemde kwalificaties, beschikbaar 
is, zodat de taken van genoemde toezichthouder(s) te allen tijde kunnen worden 
overgenomen.

10.7 Gebruiker en personen die van gebruiker toestemming hebben de ruimte te betreden,
worden pas tot de ruimte toegelaten indien de in artikel 10.2 genoemde toezichthouder 
aanwezig is. De toezichthouder verlaat het complex pas nadat alle gebruikers het 
complex hebben verlaten.

10.8 On Campus en/of medewerkers van On Campus en/of in opdracht van On Campus
handelende derden hebben te allen tijde toegang tot de ruimte teneinde te controleren
of de in onderhavige overeenkomst genoemde, op gebruiker en door of vanwege
gebruiker tot de ruimte toegelaten personen rustende verplichtingen worden nageleefd.

11.1 Voor zover gebruiker of op de door of vanwege gebruiker tot de ruimte toegelaten 
personen de in de artikelen 6, 7, 8, 9 en 10 genoemde verplichtingen niet naleven, is On 
Campus bevoegd hen uit de ruimte te verwijderen en hen de toegang tot de ruimte te
ontzeggen.

11.2 Gebruiker is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de in 
artikel 6, 7, 8, 9 en 10 genoemde verplichtingen, alsmede eventuele boetes en 
dwangsommen die On Campus door de in artikel 9 genoemde overheidsinstanties
en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen.

12.1 Indien gebruiker de ruimte met toestemming van On Campus gebruikt voor
evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. 
toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere 
(sport)activiteiten, is gebruiker verplicht op zijn kosten alle (evenementen)vergunningen 
en ontheffingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist.

12.2 Gebruiker is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van de 
ruimte vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een overeenkomst ten 
behoeve van genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de benodigde 
vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend.

12.3 De gebruiker verstrekt On Campus een kopie van genoemde vergunningen en/of
ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn verleend en in
ieder geval vijf dagen vóór aanvang van het evenement.

12.4 Voor zover de in artikel 12.1 genoemde vergunningen en ontheffingen slechts kunnen 
worden verleend na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, dient gebruiker On 
Campus daarvoor vooraf toestemming te vragen. De kosten van het aanbrengen van
genoemde voorzieningen komen voor rekening van gebruiker.

12.5 Gebruiker is verplicht de ruimte zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in strijd 
met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder 
begrepen (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer. Indien met toestemming 
van On Campus muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van
geluids- en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen
normen niet worden overschreden en dient gebruiker te beschikken over eventueel
benodigde vergunningen.

12.6 Indien gebruiker de hierboven genoemde verplichtingen niet nakomt, is On Campus
gerechtigd het gebruik (tijdelijk) stil te leggen of per direct te beëindigen.

12.7 Gebruiker is verplicht eventuele boetes en dwangsommen die On Campus worden
opgelegd doordat gebruiker de hierboven genoemde verplichtingen niet is nagekomen
integraal te voldoen.

12.8 Weigering of intrekking van een vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot 
beëindiging van de overeenkomst door gebruiker of tot enige andere actie van gebruiker 
tegen On Campus.

13.1 On Campus zorgt ervoor dat de ruimte deugdelijk wordt onderhouden en de ruimte
voldoet aan de voor sportaccommodaties geldende wettelijke voorschriften.

13.2 Indien noodzakelijk zorgt On Campus voor een calamiteitenplan voor het complex en 
stelt gebruiker van dit plan op de hoogte. In dit calamiteitenplan is aangegeven op 
welke wijze men met ongevallen en noodsituaties omgaat en wie welke taken en 
bevoegdheden heeft indien genoemde calamiteiten zich voordoen.

13.3 Gebruiker is te allen tijde verplicht om eventueel voordoende calamiteiten te melden bij 
On Campus. Bij inzet van nooddiensten of ontruiming heeft On Campus de leiding op 
communicatief en organiserend gebied.

13.4 Indien On Campus een ontruimingsoefening houdt op het moment dat gebruiker
aanwezig is in de ruimte, dienen gebruiker en door of vanwege gebruiker tot de ruimte
toegelaten personen deel te nemen aan deze oefening.

13.5 On Campus is te allen tijde bevoegd de activiteiten in de ruimte te onderbreken indien
dit naar haar oordeel voor de veiligheid van de gebruikers van de ruimte c.q.
deelnemers aan de betreffende activiteiten noodzakelijk is.

13.6 Gebruiker zorgt, indien noodzakelijk, voor de aanwezigheid van EHBO-materialen die 
zijn toegerust op het reguliere gebruik van de ruimte. Indien gebruiker de ruimte met
toestemming van ON CAMPUS gebruikt voor evenementen, zoals omschreven in
artikel 12.1, zorgt gebruiker voor de aanwezigheid van EHBO- materialen conform
wettelijke en/of plaatselijke voorschriften.

13.7 In geval van gebruik van de ruimte zoals omschreven in 12.1 stelt gebruiker zelf een op
het evenement gericht inrichtingsplan van de ruimte, een draaiboek en een 
calamiteitenplan op. Deze dienen tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van 
de ruimte ter goedkeuring aan On Campus te worden voorgelegd.

14.1 On Campus zorgt er voor dat de in de ruimte aanwezige sport- en speltoestellen, voor
zover van toepassing, voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.

14.2 On Campus is verantwoordelijk voor deugdelijk onderhoud aan sport- en speltoestellen
en zorgt ervoor dat gebreken aan deze toestellen zo spoedig mogelijk worden hersteld.
Voor zover genoemde gebreken niet direct kunnen worden hersteld, zorgt On Campus er
voor dat duidelijk wordt aangegeven dat het betreffende toestel buiten gebruik is en dat 
maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.

14.3 Zo nodig verstrekt On Campus aan gebruiker de bij de sport- en speltoestellen
behorende gebruiksvoorschriften en/of mondelinge instructies met betrekking tot het
gebruik van de sport- en speltoestellen.

14.4 Gebruiker dient de sport- en speltoestellen uitsluitend te gebruiken voor het doel 
waarvoor deze zijn bestemd of in gebruik zijn gegeven. Gebruiker dient de toestellen 
zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te gebruiken.

14.5 De sport- en speltoestellen dienen te worden opgeborgen op de voorgeschreven wijze 
en op de daarvoor bestemde plaatsen in de ruimte.

14.6 Met betrekking tot de sport- en speltoestellen die door gebruiker zelf in de
sportaccommodatie zijn neergezet, conform het bepaalde in artikel 6.10, dient gebruiker 
zich te houden aan de verplichtingen zoals gesteld in lid 1 en 2.

15.1 Indien gebruiker een natuurlijk persoon is, verstrekt gebruiker bij het aangaan van deze 
overeenkomst die akkoord bevonden is op een bepaalde wijze, toestemming aan On Campus en aan de 
beheerder om de persoonsgegevens van gebruiker in een bestand op te nemen/te 
verwerken.

15.2 Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of 
vernietigbaar is, dan blijven het overige deel van de overeenkomst en deze algemene 
voorwaarden gelden. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 BW, als overeengekomen, hetgeen partijen 
overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend 
zouden hebben.

15.3 Indien gebruiker zich, na door On Campus behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet
houdt aan de in de overeenkomst en de in deze algemene voorwaarden opgenomen 
voorschriften, verbeurt gebruiker aan On Campus, voor zover geen specifieke boete is 
overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 250,00 per dag voor elke dag dat 
gebruiker in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van On Campus op
volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

17.1 Een verzoek tot wijziging van de overeenkomst door de wederpartij dient schriftelijk en 
vergezeld van alle bescheiden met betrekking tot de overeenkomst te worden ingediend.

17.2 De wederpartij kan de overeenkomst uitsluitend annuleren indien zij tegelijkertijd 
onherroepelijk aanbiedt het in lid 6 genoemde en van toepassing zijnde bedrag te betalen. 
Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten.

17.3 Annulering door de wederpartij dient schriftelijk, onder vermelding van datum en vergezeld 
van alle bescheiden met betrekking tot de overeenkomst te worden ingediend. Aan een 
mondelinge annulering kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

17.4 In geval van annulering van de overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden 
onverminderd geldig.

17.5 In geval van no-show zonder annulering de kosten vermeld in de overeenkomst en de 
omzetverwachting, alsmede kosten voor personeel, apparatuur en overige gevolgkosten, 
hierna te noemen de reserveringswaarde, geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht 
bij de wederpartij. De wederpartij is verplicht de aldus in rekening gebrachte kosten te 
betalen.

17.6 De volgende annuleringstermijnen en vergoedingen zijn van toepassing (tenzij anders besproken):
a. Bij annulering meer dan zes weken voor de ingangsdatum is de wederpartij niet 
gehouden enige vergoeding aan On Campus te betalen.
b. Bij annulering tussen drie en zes weken voor de ingangsdatum is de wederpartij 
gehouden 25% van de reserveringswaarde aan On Campus te betalen.
c. Bij annulering tussen één en drie weken voor de ingangsdatum is de wederpartij 
gehouden 50% van de reserveringswaarde aan On Campus te betalen.
d. Bij annulering na één week voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 75% van 
de reserveringswaarde aan On Campus te betalen.

17.7 On Campus is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als 
overmacht geldt iedere omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door On 
Campus zodanig bemoeilijkt dat dit redelijkerwijs onmogelijk wordt. Zo mogelijk biedt On 
Campus onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij vervangende ruimte(n) aan voor de 
overeenkomen periode dan wel de overeengekomen ruimte(n) voor een andere periode.

17.8 In het geval van lid 7 heeft de wederpartij het recht het door On Campus geboden alternatief 
te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk één week na aanbod aan On Campus
kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

17.9 On Campus heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst te weigeren of te annuleren in 
geval van (dreigende) schending van haar huisregels of (dreigende) schending van haar 
beleid inzake zaalverhuur. In dit geval is On Campus aan de wederpartij geen kosten of 
schadevergoeding verschuldigd

 

B. Sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen

1.1 On Campus is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud
van de sportaccommodatie en zorgt er voor dat de sportaccommodatie, voor zover van 
toepassing, voldoet aan de voor sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen geldende 
wettelijke voorschriften.

2.1 Gebruiker zorgt er voor dat er in de sportaccommodatie tenminste één toezichthouder 
aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de 
sportaccommodatie aanwezige personen. Deze toezichthouder is minimaal 18 jaar oud 
en beschikt over een geldig EHBO diploma.

2.2 Gebruiker dient zich te houden aan de in onderhavige afdeling en in afdeling A 
opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels en zorgt 
ervoor dat deze voorschriften bekend zijn bij de toezichthouders.

2.3 Gebruiker is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):
- de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan c.q. bezoekers van de in de 
sportaccommodatie te verrichten (sport)activiteiten, zowel vóór, gedurende als na afloop 
van genoemde activiteiten;
- de toelating van genoemde personen tot de sportaccommodatie;
- voldoende begeleiding van deelnemers aan genoemde (sport)activiteiten;
- het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden 
zelf;
- het overdragen van de leerlingen aan de sportinstructeurs c.q. docenten lichamelijke 
opvoeding;
- het douchen vóór en na het verrichten van genoemde activiteiten.

3.1 Na elk gebruik draagt gebruiker zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het 
doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n) en het 
bezemschoon achterlaten van sportruimte en de kleedruimte(n).

3.2 Gebruiker meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan On Campus.

3.3 Gebruiker voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de 
sportaccommodatie door de deelnemers aan c.q. bezoekers/toeschouwers van de 
(sport)activiteiten.

3.4 Gebruiker dient afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren mits passend 
en tot een maximum van 10 kilogram. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het
afvoeren van afval boven genoemd maximum.

3.5 Indien extra schoonmaakkosten, naar het oordeel van On Campus, noodzakelijk blijken als
gevolg van het gebruik door gebruiker, is gebruiker de daarmee gepaard gaande kosten 
aan On Campus verschuldigd op basis van nacalculatie.

4.1 Gebruiker controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende 
deelnemers aan de (sport)activiteiten en eventuele bezoekers de sportaccommodatie 
hebben verlaten.

4.2 Na elk gebruik, en voor zover van toepassing, zorgt gebruiker voor het sluiten
van de ramen en deuren van de sportaccommodatie en het uitschakelen van
lichtpunten.

4.3 Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de
sportaccommodatie of het niet uitschakelen van lichtpunten, komen voor rekening van 
gebruiker.

5.1 Op het gebruik van sporthallen, sportzalen en gymnastiekzalen en de bijbehorende 
ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing.

5.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling C afwijken van Afdeling A zijn de voorwaarden 
van Afdeling C van toepassing.